:: پنجشنبه, 1 آبان 1399

واحد مسابقات

- نظرات : بدون نظر

واحد مسابقات

رئیس واحد مسابقات و مسئول رده امید: دکتر فراز پاکضمیر مسئول رده بزرگسالان: حمید حسینی مسئول رده جوانان: احسان کامیانی مسئول رده نوجوانان: حمید سعادتی خوش رو مسئول رده نونهالان: مجید مدرس زاده مسئو... 3 out of 5 based on 11 ratings.


رئیس واحد مسابقات و مسئول رده امید: دکتر فراز پاکضمیر

 

                                                                                                                                       

                                               مسئول رده بزرگسالان: حمید حسینی                                                                 مسئول رده جوانان: احسان کامیانی

                                           

                                                                                                                

                            مسئول رده نوجوانان: حمید سعادتی خوش رو                                                     مسئول رده نونهالان: مجید مدرس زاده

                                             

                                       

                                  مسئول مسابقات توابع: ابوذر قرنی

                                              

                                                                                                                                                   

              

گالری عکس

جدول