علی کاظمی شاهوار
آقای علی کاظمی شاهوار
چهارشنبه, 4 مرداد 1396
1401/06/12
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1396/04/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1399/07/06
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تلاشگران سلامت وردآورد از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/02/31
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/02/31 تا تاریخ 1401/05/23

لیست مطالب :