حسن طالبی
آقای حسن طالبی
سه شنبه, 19 آبان 1394
1401/08/13
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیام تندیس فولاد از تاریخ 1395/05/05 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1395/09/01 تا تاریخ 1396/03/22
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1396/03/22 تا تاریخ 1396/09/11
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد نوین از تاریخ 1396/09/13 تا تاریخ 1396/10/30
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه تجهیزات صالح بادی - سیتکو از تاریخ 1397/04/08 تا تاریخ 1397/07/11
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آلتون تهران از تاریخ 1397/07/17 تا تاریخ 1398/01/31
7- تدارکات تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1399/08/21 تا تاریخ 1400/03/15
8- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :