عرشیا کریمی
آقای عرشیا کریمی
دوشنبه, 13 مهر 1394
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1394/07/05 تا تاریخ 1396/08/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران مبدل از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/03/27
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/05
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/02/05 تا تاریخ 1397/02/24
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/03/03 تا تاریخ 1397/07/04
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/07/16 تا تاریخ 1398/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1399/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/15
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1400/07/11 تا تاریخ 1401/02/21

لیست مطالب :