علی اصغر شیخ الاسلامی
آقای علی اصغر شیخ الاسلامی
جمعه, 12 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1394/02/16 تا تاریخ 1397/02/16
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1395/02/12 تا تاریخ 1396/07/10
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1396/06/08 تا تاریخ 1396/11/21
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/03/30 تا تاریخ 1397/06/21
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/07/04 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/04/11
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/23 تا تاریخ 1400/03/15
8- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/02/24
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/06/28

لیست مطالب :