:: پنجشنبه, 9 تیر 1401

زمان نیم فصل لیگ های پایه کشوری مشخص شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1083 ] - سه شنبه, 30 آذر 1400
زمان نیم فصل لیگ های پایه کشوری مشخص شد

زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ های برتر و دسته اول امید و جوانان، لیگ قهرمانی نوجوانان و نونهالان کشوری مشخص شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال است...

زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ های برتر و دسته اول امید و جوانان، لیگ قهرمانی نوجوانان و نونهالان کشوری مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول امید و جوانان باشگاههاي کشور فصل 1401-1400 به شرح زیر می باشد.

لیگ دسته اول امید: سه شنبه 1400/10/14 لغایت 1400/10/28
لیگ دسته اول جوانان: جمعه 1400/10/10 لغایت جمعه 1400/10/24

1 -باشگاه ها می توانند درصورت داشتن جاي خالی نسبت به اضافه نمودن سه بازیکن بصورت آزاد یا بازیکنی که در زمان نقل و انتقالات نسبت به
فسخ قرارداد اقدام نموده باشد، منوط به اینکه براي بیش از دو باشگاه بازي ننموده و یا کارت صادر نشده باشد اقدام نمایند.
2 -باشگاه ها میتوانند تاسقف 2نفر بازیکنان را با ارائه فسخ قرارداد از لیست خارج و نسبت به جایگزینی بازیکن دیگر با رعایت اصول و مقررات نقل و انتقالات اضافه نمایند.
3 -بازیکنی که تا نیم فصل بـدلیل مصـدومیت و یا عـدم تکیمل مـدارك یا نقض مدارك براي آنها کارت صادر نشده باشد را از لیسـت خارج و یا بازیکن جدید را باشرایط قانونی و با ارائه نامه از باشگاه و هیئت استان اضافه نمایند.

زمـان نقـل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ برتر امیـد وجوانان باشـگاه هاي کشور فصل 1401-1400 نیز به شرح زیر می باشد.

دوشنبه 1400/10/13 لغایت دوشنبه 1400/10/27

1 -باشگاه ها می توانند درصورت داشتن جاي خالی نسبت به اضافه نمودن سه بازیکن بصورت آزاد یا بازیکنی که در زمان نقل و انتقالات نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده باشد، منوط به اینکه براي بیش از دو باشگاه بازي ننموده و یا کارت صادر نشده باشد اقدام نمایند.
2 -باشگاه ها میتوانند تاسقف 2نفر بازیکنان را با ارائه فسخ قرارداد از لیست خارج و نسبت به جایگزینی بازیکن دیگر با رعایت اصول و مقررات نقل و انتقالات اضافه نمایند.
3 -بازیکنی که تا نیم فصل بدلیل مصـدومیت و یا عـدم تکیمل مدارك یا نقض مدارك براي آنها کارت صادر نشده باشد را از لیسـت خارج و یا بازیکن جدید را باشرایط قانونی و با ارائه نامه از باشگاه و هیئت استان اضافه نمایند.

زمـان نقـل و انتقالات نیم فصـل مسابقـات لیـگ قهرمـانی نوجوانان و نونهالان باشـگاهه اي کشور فصل 1401-1400 به شرح می باشد.

لیگ قهرمانی نونهالان از تاریخ جمعه 17/10/1400 لغایت پنجشنبه 30/10/1400
لیگ قهرمانی نوجوانان از تاریخ یکشنبه 5/10/1400 لغایت یکشنبه 19/10/1400

1 -باشگاه ها می توانند درصورت داشتن جاي خالی نسبت به اضافه نمودن سه بازیکن به صورت آزاد یا بازیکنی که در زمان نقل و انتقالات نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده باشد، منوط به اینکه براي بیش از دو باشگاه بازي ننموده و یا کارت صادر نشده باشد اقدام نمایند.
2 -باشگاه ها میتوانند تاسقف 2نفر بازیکنان را با ارائه فسخ قرارداد از لیست خارج و نسبت به جایگزینی بازیکن دیگر با رعایت اصول و مقررات نقل و انتقالات اضافه نمایند.
3 -بازیکنی که تا نیم فصل بـدلیل مصـدومیت و یا عـدم تکیمل مـدارك یا نقض مدارك براي آنها کارت صادر نشده باشد را از لیسـت خارج و یا بازیکن جدید را باشرایط قانونی و با ارائه نامه از باشگاه و هیئت استان اضافه نمایند.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول