:: چهارشنبه, 1 خرداد 1398

فیروزکوه

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان فیروزکوه
رئیس هیات: حسن نام آور
نایب رئیس بانوان: بهار تقی زاده
دبیر: ابوالحسن محمدی
کمیته داوران: حسن شهرآشوب
کمیته انضباطی: حمیدعموزاده
کمیته مسابقات: قاسم محمدخانی
کمیته پیشکسوتان: علی ابو
کمیته آموزش: سیدفرشاد حسینی

گالری عکس

جدول