:: یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

قرچک

هیات فوتبال شهرستان قرچکرئیس هیات: رحمت اله محمد حسینینایب رئیس: رحیم جلالیدبیر: اکبر قاسمیکمیته انضباطی: مهدی شیرزادیکمیته فوتسال: داود علیزادهکمیته جوانان: مهدی زائریکمیته داوران: فرهاد قاسمیکمیته پیشکسوتان: محمود حسنیکمیته مسابقات: منوچهر نظریخزانه دار: لیلا روستاروابط عمومی: توحید عظیمی

گالری عکس

جدول