:: شنبه, 3 آبان 1399

کهریزک

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان کهریزک
رئیس هیات: اسمعیل چوبی
نایب رئیس بانوان: هدیه شریف نیا
دبیر: علی اصغر فیض بخش
کمیته داوران: حسین عباسقلی
کمیته جوانان: اصغر شیرزاد
کمیته انضباطی: محمدرضا قهرمانی
کمیته فنی: سید مجتبی میری
کمیته استعدادیابی: اسد اسدشیر و اصغر شیرزاد
روابط عمومی: شاهین زرین بختگالری عکس

جدول